Bel ons: +31 (0)71 331 1113

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en handelsvoorwaarden van Mconomy B.V.

Algemeen

In deze leverings- en handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Koper“ de partij die de producten koopt van de verkoper
“Verkoper” de partij die de producten verkoopt aan de koper
“Franco” het afleveren van de producten gebeurt op het adres dat de koper heeft doorgegeven aan Mconomy
“Incoterms” ten tijde van het sluiten van de overeenkomst meest actuele Incoterms van de International Chamber of Commerce

 

Artikel 1                                Toepasselijkheid

 1. Deze leverings- en handelsvoorwaarden gelden voor ondernemingen, rechtspersonen naar publiek recht en publiekrechtelijke privévermogens.
 2. Deze leverings- en handelsvoorwaarden zijn van toepassing op leveringen, diensten en aanbiedingen
 3. Deze leverings- en handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing op Raamovereenkomsten, mede ook toekomstige afspraken binnen lopende handelsbetrekkingen, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten beschouwd als zijnde geaccepteerd.
 4. Indien de klacht verwijst naar zijn eigen handels- respectievelijke inkoopvoorwaarden, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2                                De overeenkomst

 1. Alle offertes aanbiedingen door Mconomy gedaan, waaronder mede begrepen algemene aanbiedingen vermeld in catalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand op moment als de bestelling en/of opdracht wordt aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

Artikel 3                                Prijs

 1. De door Mconomy vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijziging van de leveranciers van Mconomy, respectievelijke wijziging in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten welke in vreemde valuta worden betaald (exclusief btw).

Artikel 4                                Betaling

 1. Facturatie vindt plaats op dezelfde dag dat de order gepikt en uitgeleverd wordt.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder verrekening, aftrek of compensatie, door overmaking naar een van de rekeningen van de verkoper zoals vermeld op de factuur.
 3. Indien de koper niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mconomy het recht de koper over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:199a BW vanaf de vervaldag in rekening te brengen.
 4. Het is mogelijk om een vooruitbetaling of aanbetaling overeen te komen. Indien de overeengekomen orderprijs tenminste €1000 (exclusief btw) bedraagt, heeft Mconomy ook zonder uitdrukkelijk afspraak jegens de koper recht op een aanbetaling van 50% van de netto overeengekomen prijs (exclusief btw) zonder aftrek betaalbaar binnen 5 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst.
 5. Eventuele geschillen tussen partijen over ingediende reclames geven de belastingplichtige geen recht om de betaling op te schorten.
 6. Indien de betalingsplichtige in verzuim is ter zake de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de koper met een minimum van €500, indien bedrag hoger is dan 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente).
 7. Zijn de werkelijk gemaakte incassokosten langer dan het hiervoor genoemde minimum, dan is dit minimum te beschouwen als contractuele boete, welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.
 8. Indien Mconomy het faillissement van de koper aanvraagt, is de koper ook bij de betaling van de hoofdsom voor behandeling van de aanvraag door de Rechtbank, verplicht de kosten van faillissementsaanvraag te voldoen. Verrekening van de schulden van Mconomy BV aan dezelfde koper is mogelijk.

Artikel 5                                Verplichtingen koper

 1. De koper mag de producten uitsluitend in Nederland verkopen, tenzij anders is overeengekomen in de raamovereenkomst tussen partijen.
 2. De koper verplicht zich om:
  I.     De producten uitsluitend te verhandelen in de, van de leverancier afkomstige, originele verpakkingen. De koper is niet bevoegd de hoedanigheid van de verpakkingen van de door hem van de leverancier
  afgenomen producten in welk opzicht dan ook (met het oog op doorverkoop) te wijzigen;
  II.    Niet zonder toestemming producten door te verhandelen en producten niet naar, anders dan overeengekomen gebied in lid 1, te exporteren zonder schriftelijke toestemming van Mconomy B.V.
  III.   Alle door Mconomy verstrekte schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen betreffende gebruik, bescherming van kwaliteit en houdbaarheid van de producten op te volgen
  IV.   De onder ii. bedoelde aanwijzingen tijdig aan zijn eventuele afnemers door te geven;
  V.    Gebruik c.q. doorverkoop en levering van de producten aan een derde terstond te staken en Mconomy onverwijld te waarschuwen indien er twijfel bestaat omtrent kwaliteit en deugdelijkheid van de bij hem aanwezige producten;
  VI.   De door de Mconomy aangewezen inspecteurs in de gelegenheid te stellen de bij hem aanwezige producten te controleren in de hierboven onder V. beschreven gevallen en in het algemeen, teneinde na te gaan of de in dit artikel genoemde verplichtingen behoorlijk worden nagekomen;
  VII.  Mconomy onverwijld op de hoogte te stellen van klachten of opmerkingen (waaronder, maar niet beperkt tot klachten of opmerkingen van afnemers) met betrekking tot de producten;
  VIII. Desgewenst aan Mconomy binnen uiterlijk vier uur na een verzoek daartoe een opgave te verstrekken van derden aan wie hij de producten heeft door geleverd en inzage te geven in de betreffende verkoopcontracten.
 1. De koper is gehouden om bij doorlevering van producten aan een derde (niet zijnde consumenten), de in dit en overige artikelen van deze voorwaarden beschreven verplichtingen en verboden ten behoeve van Mconomy aan zulk een derde op te leggen en daarbij ten gunste van Mconomy een boete als beschreven in het volgende lid te bedingen voor iedere overtreding. De verplichting van lid 3 van dit artikel zal bij wijze van kettingbeding tevens aan de opvolgend koper worden opgelegd door de koper.
 2. Bij iedere overtreding van de bepalingen van dit en overige artikelen van deze voorwaarden, zal koper een onmiddellijk opeisbare boete aan Mconomy verschuldigd worden van € 10.000,- plus €1000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,- voor de duur van de overtreding. Mconomy BV. heeft daarnaast het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6                                Levering

 1. Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt de levering af-fabriek (“ex works”) Incoterms. Indien de koper in geval van levering af-fabriek op de dag van levering geen vervoermiddel beschikbaar stelt, dan wel anderszins de levering onmogelijk maakt, zijn alle door zodanig verzuim voor Mconomy ontstane directe schade en kosten voor rekening van de koper.
 2. Indien er sprake is van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mconomy BV. opgeschort.
 3. Indien de periode langer duurt dan drie maanden waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen van Mconomy niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd na een gepaste uiterste termijn van minstens 14 kalenderdagen de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De koper heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg hiervan. Mconomy heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijke levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.
 4. Indien de levering plaatsvindt in Nederland en onder €50,-, dan zal een doorbelasting gelden van €6,-. Indien de levering hoger is dan €50,-, zal Mconomy de producten franco leveren, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien de levering plaatsvindt in België en onder €150,-, dan zal een doorbelasting gelden van €7,50,-. Bij levering vanaf €150,- zal Mconomy de producten franco leveren, tenzij anders is overeengekomen.
 6. De leveringsplicht is voldaan indien de goederen eenmaal aan de koper aan is geboden, strekkende het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welk geval de retourvracht, opslag kosten, de bezorgkosten en andere kosten voor rekening van de koper komen.
 7. Indien de koper de producten, die al aangeboden zijn voor transport, wil retourneren of annuleren zijn de kosten, die daarbij komen kijken, voor de koper.
 8. De koper is verplicht de geleverde producten na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomen. Melding van eventuele genoemde afwijkingen dienen binnen 24 uur na ontvangst plaats te vinden.
 9. Indien niet anders is overeengekomen, zijn de leveringstermijn vrijblijvend. De door Mconomy aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Mconomy door haar leveranciers en producenten.
 10. Indien er vertraging is in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare omstandigheden, waardoor de levering wordt bemoeilijkt of onmogelijk maakt, ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Mconomy haar leverancier of haar onderaannemers, heeft Mconomy het recht de levering voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 11. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Mconomy is, ondanks Mconomy tracht de levertijd zoveel mogelijk in acht neemt, niet aansprakelijk voor de gevolgen van welke overschrijding dan ook.

 

Artikel 7                                Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke Mconomy nu of in de toekomst toekomen jegens de koper, wordt Mconomy de volgende bescherming geboden: Mconomy behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
 2. Indien de (mede-) eigendom van Mconomy door natrekking of door zaak vermenging teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de koper aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Mconomy overgaat. De koper garandeert kosteloos Mconomy (mede-) eigendom.
 3. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen, voordat deze volledig betaald zijn, te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de koper Mconomy daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op Mconomy haar eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Mconomy haar eigendomsvoorbehoud rust dient Mconomy onverwijld te worden medegedeeld.
 4. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Mconomy het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de klant verplicht tot afgifte. Het geldend maken van Mconomy haar eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door Mconomy van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De koper is gehouden Mconomy ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vordering van een klant uit wederverkoop van de goederen van Mconomy, door hem nog niet zijn betaald, worden bij voorbaat als zekerheid aan Mconomy overgedragen. In geval de goederen door de koper verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet in eigendom van Mconomy zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Mconomy geleverde goederen. De koper is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Mconomy.
 5. Door Mconomy verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking. De tekeningen, schema’s en afbeeldingen blijven in het eigendom van Mconomy en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden en dienen op verzoek van Mconomy onmiddellijk terug gezonden worden.

 

Artikel 8                                Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd eigendom van Mconomy. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven door Mconomy aan de koper om hun eigen merk op de goederen van Mconomy aan te brengen. In het laatste geval heeft de koper het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-) producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden.

 

Artikel 9                                Garantie

 1. Mconomy garandeert dat alle goederen in onberispelijke staat het magazijn verlaat, het zijn goederen en dat de goederen vrij zijn van materiaal- en verwerking gebreken, welke de deugdelijkheid van de goederen bij normale verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk vermindert, voor zover de garantie niet door de leverancier van Mconomy beperkt of opgeheven wordt.

 

Artikel 10                             Beperking aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten, ook wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen worden gegeven.
 2. Mconomy is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg zijn van ongeschikte of ondeskundige verwerking, gebrekkige montage resp. ingebruikneming door de klant of derden, natuurlijke slijtage en verslijting, gebrekkige of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddel, vervangende materialen en chemische of elektronische invloeden, voor zover deze niet de schuld is van de leverancier zijn terug te voeren.
 3. Mconomy is slechts aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Mconomy, dan wel diens ondergeschikten.
 4. De klant vrijwaart Mconomy voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Mconomy geleverde producten of anderszins met de tussen Mconomy en de klant gesloten overeenkomst(en). De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Mconomy lijdt of maakt in verband met een dergelijke aanspraak.
 5. Een vordering tot schadevergoeding vervalt indien binnen zes maanden nadat de schade aan het licht is gekomen ter zake geen rechtsvordering tegen Mconomy is ingesteld.
 6. De klant is eveneens, op straffe van verval van rechten, gehouden medewerking te verlenen bij het onderzoeken naar de aard en de omvang van de schade waarvoor Mconomy aansprakelijk wordt gesteld.

 

Artikel 11                             Gebreken, defecten en transportschade

 1. De koper is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Mconomy binnen 1 kalenderdag na de goederenafgifte telefonisch en per mail door de koper te worden medegedeeld, tenzij dit anders is overeengekomen in de overeenkomst. De beschadigde goederen blijven bij de klant ter inspectie door Mconomy, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle defecten worden afgekocht middels een korting van 0.5% van de inkooporder. Verrekening vindt 1 keer per jaar plaats middels een credit welke verrekend kan worden met openstaand facturen.
 3. Indien blijkt dat een product een hoger uitvalspercentage heeft van 5%, dan zal Mconomy deze defecten alsnog crediteren na ontvangst in het magazijn.
 4. Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de koper zijn besteld worden aangemerkt als speciale bestelling. Deze kunnen in beginsel niet worden geruild of gecrediteerd.
 5. Retourzendingen van zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Mconomy geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met vooraf gegeven toestemming van Mconomy en met door Mconomy in rekening gebrachte verwerkingskosten. Volgens Retourzending procedure van Mconomy (zie http://shop.mconomy.nl/). De eventuele retourzending dient plaats te vinden zonder kosten voor Mconomy (franco Mconomy), in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers, etc.
 6. Als na een magazijn telling van de voorraad, naar aanleiding van een manco melding, er geen leveringsverschillen zijn geconstateerd en binnen 24 uur via officiële communicatie (mail/ brief of vrachtbrief) niet zijn aangemeld, dan kan de klant op geen enkele manier aanspraak maken op vergoeding vanwege een levering verschil.

Artikel 12                             Overmacht

 1. Onder dit artikel wordt onder ‘overmacht’ verstaan alle gebeurtenissen die buiten macht om van beide partijen liggen. Gebeurtenissen:
  I.  Natuurlijke rampen: Dit houdt onder meer aardbevingen, overstromingen, branden en tyfoons in.
  II. Politieke en speciale gebeurtenissen: Dit houdt onder meer terrorisme, rellen, burgerlijk opstand; oorlog, wel of niet aangekondigd, nucleaire of chemische besmetting, het falen van openbare infrastructuur, vijandigheid, invasies en handelingen van publieke vijanden, opstanden, revoluties, dwangbevelen en epidemieën in.
 1. In geval sprake is van tijdelijke overmacht zal Mconomy slechts van zijn verplichtingen zijn ontslagen ingevolge het in lid 1 van dit artikel bepaalde, indien de tijdelijke overmacht meer dan drie maanden heeft geduurd.

Artikel 13                             Reclame

 1. De koper geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van Mconomy te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

Artikel 15                             Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16                             Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van Mconomy.

Artikel 17                             Afwijking en wijziging van voorwaarden

 1. Van deze leverings- en handelsvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen, welke door een aangesloten bedrijf in koop- of verkooporders, opdracht tot, of andere wijze van correspondentie, of mondeling worden gesteld, zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend.